AVÍS LEGAL

Conforme estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, es posa a disposició del públic i dels òrgans competents la següent informació identificativa:

 • Titular: MIL ESTRELLES – LA BASTIDA, S.L.
 • Nom comercial de l’establiment: Mil Estrelles
 • Domicili social: Carrer Joaquim Vayreda nº65, 8è-1ª. 17001 Girona
 • CIF: B55170211
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tomo 2923, foli 172, fulla GI-54887.
 • Inscrita al Registre de Turisme Rural de Catalunya amb el número PG-000770
 • Telèfon: +34 972 596 707
 • Correu electrònic: reserves@milestrelles.com
 • Adreça web: https://www.milestrelles.com

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: 

 • Telèfon: +34 972 596 707
 • Mail: reserves@milestrelles.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 • Pel cas de reclamacions per part del consumidor, les haurà de dirigir a reserves@milestrelles.com, amb les seves dades d’identificació, forma de contacte i identificació del servei o prestació que dona lloc a la reclamació.
 • Si després de la resolució per MIL ESTRELLES el consumidor considera que aquesta no s’ha resolt satisfactòriament, s’informa al consumidor o usuari que disposa per a la resolució de litigis de consum de la plataforma de l’Agència Catalana de Consum, on podrà sol·licitar una mediació o, també, un arbitratge de consum o equitat.
 • Enllaç electrònic a la mediació: https://consum.gencat.cat/ca/lagencia/atencio-al-consumidor/resolucio-de-conflictes-de-consum/la-mediacio/
 • Enllaç electrònic a l’arbitratge: https://consum.gencat.cat/ca/lagencia/atencio-al-consumidor/resolucio-de-conflictes-de-consum/larbitratge/
 • Aquestes plataformes i mitjans existeixen sense perjudici del dret del consumidor i usuari a l’exercici de les accions judicials que consideri oportunes.
 • MIL ESTRELLES LA BASTIDA S.L. no està adherida a cap entitat de resolució alternativa de litigis de consum ni obligada a participar en el procediment davant d’una concretat entitat.

En el cas de reserva sense data concreta estipulada (packs regal), el consumidor té dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies, sense expressar-ne el motiu i sense cost pel desistiment, sense perjudici de les despeses directes que s’hagin de fer front per la devolució del que s’hagi entregat.

 A. DRET DE DESISTIMENT:

Teniu dret a desistir del contracte en cas de reserva sense data concreta estipulada en un termini de 15 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expira al cap de 15 dies naturals del dia de la formalització del contracte.
Per exercir el dret de desistiment, ens heu de notificar la vostra decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta tramesa per correu postal, fax o correu electrònic). Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que consta a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per part vostra d’aquest dret es trameti abans que venci el termini corresponent.
Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part vostra, us retornarem tots els pagaments rebuts de vosaltres, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de la tria per part vostra d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, al més tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la vostra decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament fent servir el mateix mitjà de pagament utilitzat per vosaltres per a la transacció inicial, a menys que disposeu expressament el contrari; en tot cas, no incorrereu en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Forma

Inseriu el vostre nom, adreça completa i, si en disposeu, número de telèfon, número de fax i adreça de correu electrònic.

Teniu així mateix l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web [milestrelles.com]. Si recorreu a aquesta opció, us comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció del desistiment esmentat.

 

B. MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT

(només heu d’emplenar i enviar el present formulari si voleu desistir del contracte)

– A l’atenció de MIL ESTRELLES – LA BASTIDA, S.L., c/ Joaquim Vayreda nº65, 8è-1ª, 17001 GIRONA, NIF B-55170211, reserves@milestrelles.com

– Per la present us comunico que desisteixo del meu contracte de venda del bé/prestació següent del servei següent: …………………….. (codi de reserva)

– Demanat el/rebut el: ……………. (data).

– Nom, cognoms i DNI: …………………………………………

– Domicili del consumidor: …………………………….

– Signatura (només si el present formulari es presenta en paper).

– Lloc i Data: ………………………”

El lloc web i els serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de EL PROPIETARI DE LA WEB ia no emprar-los per, entre d’altres:

1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.

2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure’n informació.

4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

7. Demanar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la prèvia sol·licitud o el previ consentiment del PROPIETARI DEL WEB.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a EL PROPIETARI DE LA WEB, sense que es puguin entendre cedits al usuari cap dels drets dexplotació sobre aquests més enllà del estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de EL PROPIETARI DE LA WEB, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació, queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis .

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

 • EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.

2. La presència de virus o d’altres elements als continguts, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, ia mode exemplificatiu, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc no serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 • PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 • PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

 

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.