Avís Legal

 • Titular: MIL ESTRELLES – LA BASTIDA, S.L.
 • Nom comercial de l’establiment: Mil Estrelles
 • Domicili social: Carrer Joaquim Vayreda nº65, 8è-1ª. 17001 Girona
 • CIF: B55170211
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Girona,  tomo 2923, libro 0, folio 172,  hoja GI 54887, inscripción 1ª.
 • Inscrita al Registre de Turisme Rural de Catalunya amb el número PG-000770
 • Telèfon: +34 972 596 707
 • Correu electrònic: reserves@milestrelles.com
 • Adreça web: https://www.milestrelles.com
 • Pel cas de reclamacions per part del consumidor, les haurà de dirigir a reserves@milestrelles.com, amb les seves dades d’identificació, forma de contacte i identificació del servei o prestació que dona lloc a la reclamació.
 • Si després de la resolució per MIL ESTRELLES el consumidor considera que aquesta no s’ha resolt satisfactòriament, s’informa al consumidor o usuari que disposa per a la resolució de litigis de consum de la plataforma de l’Agència Catalana de Consum, on podrà sol·licitar una mediació o, també, un arbitratge de consum o equitat.
 • Enllaç electrònic a la mediació: https://consum.gencat.cat/ca/lagencia/atencio-al-consumidor/resolucio-de-conflictes-de-consum/la-mediacio/
 • Enllaç electrònic a l’arbitratge: https://consum.gencat.cat/ca/lagencia/atencio-al-consumidor/resolucio-de-conflictes-de-consum/larbitratge/
 • Aquestes plataformes i mitjans existeixen sense perjudici del dret del consumidor i usuari a l’exercici de les accions judicials que consideri oportunes.
 • MIL ESTRELLES LA BASTIDA S.L. no està adherida a cap entitat de resolució alternativa de litigis de consum ni obligada a participar en el procediment davant d’una concretat entitat.

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Telèfon: +34 972 596 707
 • Mail: reserves@milestrelles.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, el propietari de la web pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al propietari de la web i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del propietari de la web i a no emprar-los per a, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del propietari de la web o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el propietari de la web presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del propietari de la web o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del propietari de la web o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recaptar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la prèvia sol·licitud o el previ consentiment del propietari de la web.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al propietari de la web, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del propietari de la web, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’usuari dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació, queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el propietari de la web i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del propietari de la web dels seus continguts o serveis.

El propietari de la web no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

 • EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El propietari de la web exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, el propietari de la web no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, el propietari de la web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. El propietari de la web no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. El propietari de la web no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

 • PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al propietari de la web identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 • PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

En el cas de reserva sense data concreta estipulada (packs regal), el consumidor té dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies, sense expressar-ne el motiu i sense cost pel desistiment, sense perjudici de les despeses directes que s’hagin de fer front per la devolució del que s’hagi entregat.

 • DRET DE DESISTIMENT:

Teniu dret a desistir del contracte en cas de reserva sense data concreta estipulada en un termini de 15 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expira al cap de 15 dies naturals del dia de la formalització del contracte.
Per exercir el dret de desistiment, ens heu de notificar la vostra decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta tramesa per correu postal, fax o correu electrònic). Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que consta a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per part vostra d’aquest dret es trameti abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part vostra, us retornarem tots els pagaments rebuts de vosaltres, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de la tria per part vostra d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, al més tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la vostra decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament fent servir el mateix mitjà de pagament utilitzat per vosaltres per a la transacció inicial, a menys que disposeu expressament el contrari; en tot cas, no incorrereu en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Forma:

Inseriu el vostre nom, adreça completa i, si en disposeu, número de telèfon, número de fax i adreça de correu electrònic.

Teniu així mateix l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web [milestrelles.com]. Si recorreu a aquesta opció, us comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció del desistiment esmentat.

Model del formulari de desistiment:

(només heu d’emplenar i enviar el present formulari si voleu desistir del contracte)

A l’atenció de MIL ESTRELLES – LA BASTIDA, S.L., c/ Joaquim Vayreda nº65, 8è-1ª, 17001 GIRONA, NIF B-55170211, reserves@milestrelles.com

– Per la present us comunico que desisteixo del meu contracte de venda del bé/prestació següent del servei següent: …………………….. (codi de reserva)

– Demanat el/rebut el: ……………. (data).

– Nom, cognoms i DNI: …………………………………………

– Domicili del consumidor: …………………………….

– Signatura (només si el present formulari es presenta en paper).

– Lloc i Data: ………………………”

Facebook
Instagram