POLÍTICA DE PRIVACITAT

A MIL ESTRELLES. LA BASTIDA S.L. treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recaptem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

 • Raó social: MIL ESTRELLES, LA BASTIDA S.L.
 • Nom comercial: MIL ESTRELLES
 • NIF: B-55170211
 • Adreça postal: C/JOAQUIM VAYREDA 65 8º1ª – 17001- GIRONA
 • Telèfon: +34 972 596 727
 • Correu electrònic: administracio@milestrelles.com

A MIL ESTRELLES , LA BASTIDA S.L. el tractament es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagi facilitat:

 • Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, tant a nivell particular com professional, per informar-lo dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer-ne un seguiment posterior.
 • Gestionar, les dades proporcionades pel client a l’hora de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu; així com per informar-vos sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del vostre interès.
 • Gestionar les dades particulars o professionals de l’USUARI per la seva participació en els diferents esdeveniments i activitats que organitzem, sempre que ens hagi autoritzat a informar-vos sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar i que puguin ser del vostre interès.
 • Crear, si escau, el perfil d’USUARI per oferir els nostres productes i serveis.

Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que es prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis a què fan referència, llevat que se n’expressi el desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades per a la participació en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps necessari per a les finalitats descrites, llevat que se n’hagi oposat al tractament o les hagi cancel·lat prèviament.
 • Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i l’elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservades indefinidament fins que, si escau, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.

La base legal per al tractament de les vostres dades de les finalitats 1 a 3 és l’execució contractual de la prestació del servei corresponent.

 • L’oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent a oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe. No obstant això, us recordem que teniu dret a oposar-vos a aquest tractament de les vostres dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.
 • La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment de l’interessat que ho sol·licite i es pot revocar en qualsevol moment. La retirada del consentiment esmentat no afectarà en cap cas l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

No se cediran dades a tercers excepte:

 • A les centrals de reserves i/o motors de reserves.
 • A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per als fins en aquesta definits.

No es fan transferències internacionals de dades.

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MIL ESTRELLES, LA BASTIDA S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades o la portabilitat; en aquest cas únicament els conservarem per a lexercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, MIL ESTRELLES, LA BASTIDA S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o lexercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la manera següent:

 • Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: administracio@milestrelles.com.
 • Per correu postal: Carrer JOAQUIM VAYREDA 65 8º1ª – 17001-GIRONA, adjuntant fotocòpia del seu DNI.
 • A l’adreça de correu electrònic i correu postal indicada, us proporcionarem els formularis corresponents per exercitar materialment aquests drets.
 • Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el vostre consentiment previ a la seva retirada.
 • En cas que considereu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, a través del vostre lloc web: www.agpd.es.
 • Les dades personals que tractem a MIL ESTRELLES, LA BASTIDA S.L.. procedeixen dels mateixos interessats o del seu representant legal.
 • Us recordem que no heu de facilitar dades de tercers llevat que se’n tingui autorització i se’ls hagi informat prèviament.
 • No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual oa lorientació sexual duna persona física).