Vales Regalos

*Aquest és un exemple de Val Regal, es por editar al vostre gust.

 • Per fer una Caixa Regal heu d’enviar per correu electrònic a reserves@milestrelles.com amb els serveis que desitjeu regalar i us farem un pressupost personalitzat. Com a mínim ha d’afegir l’estada i un servei a triar entre: Sopar i esmorzar, Flotarium, Zona Relax o massatges.

 • Recordeu posar al correu electrònic la informació per poder obrir la fitxa de client: Nom, Cognom, DNI, Telèfon i adreça de correu electrònic.

 • Per procedir amb el pagament pot fer una transferència bancària o també es pot fer per telèfon amb la targeta.

 • Un cop estigui fet el pagament procedim amb la confecció de la caixa. Per això necessitem saber el nom de les persones a les que desitja regalar, de part de qui, la dedicatòria i la direcció, nom i telèfon de la persona que rep el paquet. Treballem amb un servei d’entrega de 2 a 3 dies.

 • Les caixes regal podràn ser amb data fixa o oberta. Si és oberta, la caducitat per efectuar la reserva tindrà un termini màxim de 90 dies a partir de la seva emissió, i el dia a triar comptant els possibles canvis de data, ha de ser abans de 8 mesos després de la mateixa data d’emissió. Totes les dates constaràn a la caixa regal.

 • Si voleu regalar una estada a la Bubble amb data oberta us recomanem que sigui Bubble Grand Suite perquè hi ha més opcions per triar.

 • Tota caixa regal podrà ser consumida en temporada alta.

 • El Val Regal té un preu de 6€.

 • En cas d’anul·lació de reserves amb data oberta, la devolució es fa únicament a la persona que fa el regal. És a dir, la que va efectuar el pagament. Si l’anul·lació es fa durant els primers 15 dies (després de la data d’emissió), només s’hi descomptarà el cost de l’elaboració i enviament. 6€ en el cas de Val Regal, i 16€ en el cas de Caixa Regal. Passats els 15 dies, es tornarà el 75% de l’import sempre i quan la reserva sigui dins del termini de caducitat indicat al Val o a la Caixa. Una vegada caducat, no es fa devolució. En cas de reserves amb data tancada, la cancel·lació s’ajustarà a les polítiques d’anul·lació exposades més endevant.

 • Només s’accepten canvis de data de la reserva si la sol·licitud es fa per e-mail i sempre com a mínim 30 dies abans de la data reservada. En cas d’anul·lació es subjectarà a la política de cancel·lació descrita a continuació.
 • Les reserves son dates tancades inamovibles i en cas d’anul·lació s’aplicarà les següents devolucions respectiva: 
 • Més de 30 dies: Devolució del 75%.
 • Fins a 15 dies abans: Devolució del 50%.
 • De 15 a 7 dies abans: Devolució del 30%.
 •  Menys de 7 dies: No es fa devolució.
 •  

INFORMACIÓ SOBRE L’EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT EN RELACIÓ A PACKS REGAL.

En el cas de reserva sense data concreta estipulada (packs regal), el consumidor té dret a desistir del contracte durant un periode de 14 dies, sense expressar-ne el motiu i sense cost pel desistiment, sense perjudici de les despeses directes que s’hagin de fer front per la devolució del que s’hagi entregat.

A. Dret de desistiment:

Teniu dret a desistir del contracte en cas de reserva sense data concreta estipulada en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expira al cap de 14 dies naturals del dia de la formalització del contracte.
Per exercir el dret de desistiment, ens heu de notificar la vostra decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta tramesa per correu postal, fax o correu electrònic). Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que consta a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per part vostra d’aquest dret es trameti abans que venci el termini corresponent.


Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part vostra, us retornarem tots els pagaments rebuts de vosaltres, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de la tria per part vostra d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, al més tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la vostra decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament fent servir el mateix mitjà de pagament utilitzat per vosaltres per a la transacció inicial, a menys que disposeu expressament el contrari; en tot cas, no incorrereu en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Forma

Inseriu el vostre nom, adreça completa i, si en disposeu, número de telèfon, número de fax i adreça de correu electrònic.

Teniu així mateix l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web [milestrelles.com]. Si recorreu a aquesta opció, us comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció del desistiment esmentat.

 

MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT:

(només heu d’emplenar i enviar el present formulari si voleu desistir del contracte)

– A l’atenció de MIL ESTRELLES – LA BASTIDA, S.L., c/ Joaquim Vayreda nº65, 8è-1ª, 17001 GIRONA, NIF B-55170211, 
reserves@milestrelles.com

– Per la present us comunico que desisteixo del meu contracte de venda del bé/prestació següent del servei següent: …………………….. (identificar producte)

– Demanat el/rebut el: ……………. (data).

– Nom, cognoms i DNI: …………………………………………

– Domicili del consumidor: …………………………….

– Signatura (només si el present formulari es presenta en paper).

– Data: ………………………”

 
Facebook
Instagram